เอกสารการรับสมัครนักเรียน
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
คณะผู้บริหาร
ผ้าครามวันศุกร์
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันศุกร์

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
ไฟล์สรุปรายงานผลการดำเนินกินกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2562   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
แผนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ประกาศโรงเรียนส่องดาววิทยาคม เรื่องรับสมัครแม่บ้าน   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
SAR รร.   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>


ข่าวสารการศึกษา

สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี