แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนส่องดาววิทยาคม เรื่องรับสมัครงานตำแหน่งแม่บ้าน
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
อัพโหลดไฟล์ต้นฉบับการจัดทำคำอธิบายรายวิชา
การเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี