ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1
เขียนเมื่อ  28 มิ.ย. 2561
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี