ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขียนเมื่อ  28 มิ.ย. 2561
วัันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมร่วมกับโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จัดกิจกรรมอบรม “โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการปฏิบัติงาน” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนส่องดาววิทยาคม โดยมีนายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ เป็นประธานในพิธี และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี