เลือกตั้งสภานักเรียน
เขียนเมื่อ  28 มิ.ย. 2561
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดกิจกรรม “เลือกตั้งสภานักเรียน” นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี