กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
เขียนเมื่อ  28 มิ.ย. 2559
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนส่องดาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี