ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-สกุล : นายหาญ ทนุจันทร์
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางยุพิน ขันธวิชัย
เบอร์โทร : 0872252428


ชื่อ-สกุล : นายฉัตรดนัย สุวรณณรงค์
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาววิสณี สีนนตรี
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางนิชาภา อึ้งสกุล
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางราตรี หอมไสย
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย พรมสุวรรณ์
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายวิเชียน มาตราช
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย ยาทองไชย
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบรรดา แก้วบัวสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี