ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-สกุล : นายจุลทรัพย์ ไพศาล
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายฉัตรดนัย สุวรณณรงค์
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาววิสณี สีนนตรี
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางนิชาภา อึ้งสกุล
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : น.ส.แสงเดือน พรหมสุขันธ์
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายวิเชียน มาตราช
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : น.ส.รัตติกาล ผ่านสุวรรณ
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางราตรี หอมไสย
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายธนะชัย มูลตรีแก้ว
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : น.ส.พรพิกุล ใจศิริ
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย ยาทองไชย
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี