ฝ่ายกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ชื่อ-สกุล : นายวิมาน บรรณการกิจ
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายปริวรรต ฟองอ่อน
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายธีระยุทธ เเซวกระโทก
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายประวิทย์ รูวันมอม
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายเสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายหวล บุญซ้อน
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายคมสันต์ หอมสมบัติ
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายมนตรี ลาผม
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายธนศักดิ์ เจริญเขต
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี