ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นายจุลทรัพย์ ไพศาล
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศ
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ มุงคุณคำซาว
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณี ชุมพลภักดี
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายธนะชัย มูลตรีแก้ว
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์ สุโนนคุณ
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี