ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายไกรพิชญ์ ภูพิธาร
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาวจริญญา โพธฺิ์ศรี
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายมนัส ทวีกัน
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาวฤทัย กองทอง
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาววัลยา ดวงใจ
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลพร พรมผัน
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี