อัพโหลดไฟล์ต้นฉบับการจัดทำคำอธิบายรายวิชา
เขียนเมื่อ  20 ก.พ. 2561
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แต่ละกลุ่มสาระจัดทำคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างรายวิชา ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ได้ทำการอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับ สำหรับจัดทำคำอธิบายรายวิชาไว้ให้ ตามลิงค์ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง




FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี