แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ  5 ก.ค. 2561
การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 “สิงหาคมเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและกระตุ้นทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน และนำผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 มาดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและระดับชั้นต่าง ๆ ได้กำหนดขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือในการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก และผู้ปกครองนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม จึงได้จัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการ หาวิธีการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดทำรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน จึงเป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อันจะนำไปสู่การนำผลการรายงานไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

คณะครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ได้จากลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี