แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ  5 ส.ค. 2561
เนื่องด้วยโรงเรียนส่องดาววิทยาคม จะดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายแผนและงบประมาณ จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่องดาววิทยาคมขึ้น ให้คณะครูได้นำไปใช้เขียนแผนกิจกรรมตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ ดังลิงค์ต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี