เขียนเมื่อ  22 ม.ค. 2562
เรียนคณะครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทุกท่านที่ขอใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2562 และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยทำเป็น 2 ชุด ส่งแผนงาน 1 ชุด เก็บไว้กับท่าน 1 ชุด

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี