เขียนเมื่อ  5 ก.ค. 2562
ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนส่องดาวิทยาคม
ได้ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการรายงานผลการเยี่ยมบ้านให้กับคณะครู ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงไดจัดทำแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ให้คณะครูนำไปปรับใช้ ตามไฟล์แนบต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี