กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นายปริวรรต ฟองอ่อน
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายฉัตรดนัย สุวรณณรงค์
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางยุพิน ขันธวิชัย
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายธีระยุทธ เเซวกระโทก
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางอรวรรณ วานะวงศ์
เบอร์โทร : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี