กลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

ชื่อ-สกุล : นางสาวพลอยดา ทองคำ
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ มุงคุณคำซาว
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณี ชุมพลภักดี
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาวโชติกา แสงวงค์
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี