กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวฤทัย กองทอง
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางธุลีกาญจน์ ฟองอ่อน
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายหวล บุญซ้อน
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : น.ส.แสงเดือน พรหมสุขันธ์
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย พรมสุวรรณ์
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : น.ส.พรพิกุล ใจศิริ
เบอร์โทร : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี