กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางวีณารัตน์ กองโพธิ์
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายมนัส ทวีกัน
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางสาววัลยา ดวงใจ
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายมนตรี ลาผม
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลพร พรมผัน
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้ว
เบอร์โทร : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี