กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายนุกูล ศิริขันธ์
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายธนะชัย มูลตรีแก้ว
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายปกรณ์ ปัญญาพ่อ
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี