ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
เป็นข้อมูลที่ได้เรียบเรียงและจัดเก็บเพื่อเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนส่องดาววิทยาคม


ศิษย์เก่า ปี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
1 ยังไม่กรอกข้อมูล
2 ยังไม่กรอกข้อมูล

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (สพม.23สกลนคร)
โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148