[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายวิมาน บรรณการกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายปริวรรต ฟองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายธีระยุทธ์ แซวกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายมนตรี ลาผม
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาววัลยา ดวงใจ
ครู
Click ดูประวัติ
นายเสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง
ครู
นายธนศักดิ์ เจริญเขต
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน