ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิไลพร พรมผัน
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : นศท.