ชื่อ - นามสกุล :นางราตรี หอมไสย
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นายทะเบียน