ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจริดาภรณ์ ปาระพิมพ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสื่อ นวัตกรรม