ชื่อ - นามสกุล :นายวิมาน บรรณการกิจ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการใน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ