ชื่อ - นามสกุล :นายบรรดา แก้วบัวสา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา