[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายเกษมสุข อันตระโลก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหาร
Click ดูประวัติ
นายปริวรรต ฟองอ่อน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายธีระยุทธ์ แซวกระโทก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค์
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายจีรพันธ์ สุรี
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ จำเริญดี
ครู
ครูสอนรายวิชาชีววิทยา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน